Revisjonikomisjon

Revisjonikomisjon teostab kontrolli erakonna juhtkonna rahaliste vahendite kasutamise üle, kontrollib tegevjuhtkonna aruannete vastavust rahaliste vahendite liikumise osas, mis esitatakse erakonnaseaduse kohaselt erakondade rahastamise järelvalve komisjonile ja vaatab läbi erakonna majandusaasta aruande. Revisjonikomisjoni otsused võetakse vastu koosseisu lihthäälteenamusega.  Revisjonikomisjoni liige ei või samaaegselt olla erakonna palgaline töötaja.