Ants Erm
Pildi autor: Jaanus Ojangu
Seotud inimene: 

Viimsi Vallavolikogu 7. novembri istungist täpsemalt

10/12/2017Viimsi Teataja

Alustan tsitaadiga Siim Kallase pöördumisest Viimsi vallavolikogu liikete poole (selle pöördumise ajal oli vallavanem veel valimata): „Minu unistus on saada otsustamisele Viimsis võimalikult laiapõhjaline toetus. Selleks teen ettepaneku moodustada vallas koostöökogu, kuhu kuuluksid inimesed vastavalt nende positsioonile ja rollile valla elus – külavanemad, koolijuhid, nimekad ettevõtjad, kultuuritegelased, sportlased jt. See kogu ei asenda volikogu, kellel on seaduslik mandaat otsuste langetamiseks. See kogu võib suurendada otsustamise omanikutunnet vallas.“

Edasi püüan taastada 6. ja 7. novembri sündmused nii nagu need toimusid. Enne volikogu istungit, helistas mulle Siim Kallas ja küsis, kas olen nõus hakkama revisjonikomisjoni esimeheks, et traditsiooniliselt võiks see positsioon kuuluda opositsiooni esindajale. Andsin nõusoleku, ühtlasi teatasin, et kandideerin tema vastu vallavanemaks.

Istungil läks alguses ladusalt – valiti vallavanem, valiti revisjonikomisjoni esimees ja aseesimees, alatiste komisjonide esimehed ja aseesimehed - valimiskord nägi siin ette esimehe ja aseesimehe valimist koos, kusjuures igal valijal oli üks hääl, selline kord on kehtestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega (KOKS) alates 16. oktoobrist 2017, sisuliselt tagab see opositsioonile komisjonide aseesimeeste kohad.

Edasi toimus midagi arusaamatut - meie poolt oli esitatud 10 nime (koos eelistustega) seitsmess alatisse komisjoni. Õigustatud ja seadusega tagatud ootus oli veel vähemalt kolmele kohale komisjonides, aga see ootus ei ole paraku tänaseni täitunud. Oleks me osanud ette aimata, mis toimuma hakkab, oleksime muidugi teisiti käitunud, oleks nõudnud komisjonide koosseisud kohe istungi algul kätte (aga de jure ei saanud neid sel hetkel olla - komisjoni esimehed olid valimata), oleks pidanud päevakorra hääletamise ajal kategooriliselt nõudma komisjonide koosseisude kinnitamise edasilükkamist järgmisele istungile, aga "oleks" on paha poiss ja nii tagntjärgi tark olen ma alles peale 7. novembri erakorralist istungit, paraku. Tol saatuslikul hetkel eeldasin heauskselt, et koalitsioon käitub demokraatlikult ja seaduslikult.

Järgnevad protseduurid nägid välja rutiinsed: komisjoni esimees luges ette komisjoni koosseisu (kuvati ka ekraanil), volikogu esimees küsis kas on ettepanekuid või küsimusi, kui oli, siis hääletati need maha ja koosseis kinnitati häälteenamusega. Esimese komisjoni puhul mõtlesin mõne sekundi – ühtegi Kogukondade Viimsi esindajat ei olnud -, aga hääletasin poolt, lootuses, et mõnedes järgmistest on ka meiega arvestatud. Teise komisjoni puhul kordus sama lugu, jäime seekord Ivoga erapooletuks, edasi, kuivõrd kõik kordus, hääletasime vastu. Alates neljandast, sotsiaalkomisjonist, liitus meie vaikiva protestiga ka Mari-Ann Kelam.

No ega see protest nüüd päris vaikne ikka ei olnud. Tsiteerin protokolli sotsiaalkomisjoni arutelu juures: "Volikogu liige Ants Erm soovib kommenteerida: me pakkusime Valimisliit Kogukonna Viimsi poolt kandidaate komisjonidesse nii väljastpoolt volikogu kui ka volikogu seest, aga ma ei näe üheski nimekirjas ühtegi esitatud liiget...."A.Erm on täiendavalt seisukohal, et mõistlik oleks olnud teha komisjonid 9-liikmelised. A.Erm lisab ühtlasi, et sotsiaalkomisjoni koosseisu pakkus ta ka enda kandidatuuri välja...."

 

Maa- ja planeerimiskomisjoni liikmete kinnitamine: "A.Erm’i ettepaneku kinnitada ära 5-liikmeline maa- ja planeerimiskomisjon vastavalt komisjoni esimehe poolt esitatud ettepanekule ning komisjoni 5-ndaks liikmeks kinnitada volikogu liige Ivo Rull. Hääletustulemused: 7 poolt, 12 vastu, 0 erapooletut häält – ettepanek on tagasilükatud..."

Heakorra- ja keskkonnakomisjoni juures - "A. Erm: kas nende komisjonide koosseisude määramisel oli võimalus komisjoni esimeestel ja aseesimeestel maha istuda ja arutada läbi, kes nendes komisjonides võiksid olla. J.Kruusvee vastab: millal see aeg oleks pidanud olema, kui meid valiti alles mõni hetk tagasi..". Viimane lause ütleb mõndagi.

Mis tegelikult juhtus? Pealesurutud konveieri tulemusena on seitsmes 7-liikmelistes alatises komisjonis kokku vaid 7 opositsiooni poolt välja pakutud inimest (komisjonide aseesimehed) ehk siis 14%, opositsiooni osakaal vallavolikogus on 9/21, ehk 43 %.

Võib ju väita, et mis ma virisen, demokraatia ongi enamuse diktatuur vähemuse üle. Sellise „diktatuuri“ mõistis oma ajal hukka juba õiguskantsler Allar Jõks: „Sealjuures tuleb järgida demokraatia printsiipi kui põhiseaduse aluspõhimõtet, mis näeb antud juhul ette kõigi volikogus esindatud poliitiliste jõudude proportsionaalse ja tasakaalustatud esindatuse volikogu komisjonides. Just volikogu komisjonid on volikogu tööorganid, mille kaudu toimub volikogu päevakorraküsimuste ja volikogu määruste ning otsuste sisuline ettevalmistamine ja arutamine ning seeläbi suuresti kohaliku omavalitsuse poliitika kujundamine. Demokraatia printsiip nõuab neisse protsessidesse kõigi volikogu liikmete ning sealhulgas volikogu opositsiooni esindajate kaasatust.“

Kuidas arvestas Viimsi vallavolikogu demokraatia printsiipi ja Eesti põhiseaduse aluspõhimõtet? Kuidas läheb selline taktika kokku samal istungil valitud vallavanema Siim Kallase unistusega saada otsustamisele Viimsis „võimalikult laiapõhjaline toetus“?

Tegelikult on olukord hullem kui demokraatia printsiipide rikkumine. Seadusandja on kehtestanud opositsioonile kindlad garantiid ka komisjonide moodustamise protsessis: „Volikogu komisjoni koosseisu kujundamisel arvestatakse erakondade ja valimisliitude esindajate osakaalu volikogus", KOKS, § 47. lõige (13). Seega, komisjonide koosseisude esitamise ja kinnitamisega ei rikutud mitte ainult demokraatia printsiipi, vaid ka seadust, loodetavasti kogenematusest.

Delikaatsest olukorrast auga väljumiseks on vaid üks võimalus – tühistada komisjonide koosseisude kinnitamise otsused ja koostöös opositsiooniga esitada komisjonide liikmed nii, et kehtiks proportsioon komisjonides, ehk siis päris sobilik oleks, et lisaks esimeestele ja aseesimeestele esitataks 3 liiget koalitsioonist ja 2 liiget opositsioonist - sellisel juhul oleks opositsiooni osakaal komisjonides täpselt vastav proportsioonile volikogus, ehk 9/21. Või teha komisjonid ümber 9-liikmelisteks järgides ligikaudset suhet 5/4. Esitasin vastavad eelnõud 14. novembril ka vallavolikogu esimehele.

P.S.

Erakorralisel istungil 29. novembril hääletas koalitsioon häälteenamusega 18:7 maha meie , s.t. 6 volikogu liikme ( Ants Erm, Mari-Ann Kelam, Oliver Liidemann, Priit Robas, Ivo Rull, Oksana Šelenjova) esitatud ettepanekud komisjonide koosseisude viimiseks seadusega vastavusse, aga see istung väärib juba omaette artiklit.

Ants Erm,

vallavolikogu liige valimisliidust „Kogukondade Viimsi“

01. detsembril 2017