Eesti Vabaerakonna lühike valimisplatvorm 2015

Eesti vajab arenguhüpet. Selleks seame järgmised eesmärgid:

POLIITIKA. Eesmärk: taastada poliitiline konkurents ja tagada vabakonna suurem kaasamine riigi valitsemisse

Selleks peame vajalikuks:

 • vähendada erakondadele riigieelarvest eraldavat toetust (5,4 mln €) vähemalt poole võrra ning jaotada seda õiglasemalt ka Riigikogu välistele erakondadele ja kohalikele valimisliitudele;
 • lubada valimisliidud Riigikogu valimistele;
 • alandada valimiskünnist ja kaotada kautsjon esimest korda kandideerivatele erakondadele; seada kampaaniakuludele piirid.

 

JULGEOLEK. Eesmärk: tagada vajalikud meetmed kasvanud välisohu tingimustes

Selleks peame vajalikuks:

 • taotleda erakondadeülest konsensust kaitsekulutuste tõstmiseks kuni 3 protsendini;
 • suurendada NATO kohalolekut Eestis;
 • tagada kaitseväe juhtimissüsteemi ja kaitseväe võimekus uues julgeolekuolukorras;
 • taastada piirivalve eraldiseisva teovõimelise organisatsioonina, sest riigi kaitse algab piirilt;
 • suurendada Kaitseliidu ja selle eriorganisatsioonide rahastamist;
 • toetada riigikaitseõpetuse suuremat osakaalu koolide õppekavades;
 • väärtustada kaitseväes teenimist.

 

RIIGIHALDUS. Eesmärk: tugevad omavalitsused, tugev riigikogu ja teojõuline valitsus

Selleks peame vajalikuks:

 • viia läbi riigireform, sh haldusterritoriaalne reform;
 • kujundada omavalitsused kohaliku, kogukonnapõhise elu ja ettevõtluse edendajaiks; selleks tuleb muuta ka maksude jagamise põhimõtteid nii, et omavalitsustele tekiks tulubaas ja huvi majandust edendada;
 • kuulutada Tallinn koos Harjumaaga pealinnaregiooniks, mida juhib valdade ja linnaosade esindajatest moodustatud pealinnanõukogu.

 

MAJANDUS. Eesmärk: pidurid maha!

Selleks peame vajalikuks:

 • toetada struktuurseid muutusi nutika ja teadusmahuka ettevõtluse suunas;
 • lihtsustada oluliselt majandust reguleerivat seadustikku ja vähendada maksubürokraatiat;
 • toetada väikeettevõtlust ja arendada ühistulist tegevust;
 • kaotada erisoodustusmaks tervise ja õppega seotud tegevustelt;
 • tagada loodusressursside senisest paindlikum kasutamine, unustamata keskkonnasäästlikkuse põhimõtteid;
 • alandada tööjõumakse ja kehtestada väiksem sotsiaalmaks, asendades selle riigieelarves ettevõtte tulumaksuga kuni 12%, seades eelduseks, et ettevõtte üldine maksukoormus ei muutu;
 • tagada maksu- ja muid muutusi tehes riigieelarve tasakaal.

 

PALGAD JA PENSIONID. Eesmärk: vähendada makse madalailt sissetulekuilt

Selleks peame vajalikuks:

 • tõsta miinimumpalk vähemalt 600, soovitavalt 700 euroni ja tulumaksuvaba miinimum 500 euroni, kompenseerides puudujäägi eelarves tulumaksumäära tõusuga;
 • vabastada üldjuhul pensionid tulumaksuga maksustamisest.

 

MAAELU JA PÕLLUMAJANDUS. Eesmärk: maaelu ja -majanduse edendamine ning töökohtade loomine kõikjale Eestis

Selleks peame vajalikuks:

 • luua võimalikult lai investeeringutoetuste süsteem talupidajatele ja maapiirkonna ettevõtjaile;
 • arendada välja toetus- ja nõustamissüsteem rahvusvaheliste turgude leidmiseks;
 • toetada peretaludel põhinevat põllumajandustootmise mudelit;
 • suurendada Maaelu Arengukavas ette nähtud investeeringutoetuse piirmäära väiketootjatele 300 000 euroni kogu finantsperioodiks, suurendades väiketootja toetuse määra 50%-ni;
 • välja töötada laenutoetuste ja riigigarantiide süsteem, mis kaasaks põllumajanduse ka välismaiseid kapitaliinvesteeringuid;
 • anda kasutamata munitsipaal- ja riigimaa ning kinnisvara tasuta rendile peredele, kes soovivad maale elama asuda ja seal ettevõtlust arendada.

 

PERED. Eesmärk: perede kindlustatuse suurenemine

Selleks peame vajalikuks:

 • toetada esmajärjekorras traditsioonilisi pereväärtusi;
 • tõsta pere- ja lastetoetused inimväärsele tasemele.

RAVIKINDLUSTUS. Eesmärk: suurendada ravisüsteemi efektiivsust ja raviteenuste kättesaadavust

Selleks peame vajalikuks:

 • muuta ravikindlustusmaksed isikustatud ja solidaarseks osaks, nii et iga inimene saab edaspidi oma ravikindlustuse üle ka ise otsustada;
 • panna tervishoiusüsteem efektiivsemalt tööle, mh kliinikute ülepaisutatud infrastruktuuri arvel, ja toetada Eesti üleminekut personaalse tervishoiu platvormile.

TÖÖVÕIMEREFORM JA SOTSIAALABI. Eesmärk: pöörata töövõimereformi pea pealt jalgadele, pannes pearõhu puuetega inimeste tugiteenustele ja süsteemi jätkusuutlikkusele

Selleks peame vajalikuks:

 • muuta töövõimetoetuste seadust ja mitte rakendada seda enne, kui tagatud on tugiteenused;
 • kaasata lahenduste leidmisse sihtgruppide esindajad;
 • muuta sotsiaalabi vajadusepõhiseks, kehtestada sotsiaalteenuste minimaalne teenuste pakett ja miinimumstandardid.
   

HARIDUS JA TEADUS. Eesmärk: püsida konkurentsis haritud, loomingulise ja innovatiivse rahvana

Selleks peame vajalikuks:

 • luua toetusskeem, mis tagab põhikoolis õppijale vähemalt ühe tasuta huvialaga tegelemise;
 • tagada üldhariduskoolide õpetajatele stabiilne ja arusaadav palgaskeem;
 • taastada õpetajale vajalik tugisüsteem: lasteaia abipersonal, abiõpetaja, koolipsühholoog jne;
 • viia kutseharidus vastavusse tööjõuturu vajadustega ja tagada paindlik töötute ümberõppe süsteem;
 • tagada Riigikogus vastu võetud teadus-, arendus, ja innovatsioonistrateegia reaalne täitmine;
 • toetada algatust teaduse tehnoloogia ja inseneeria valdkonna ühiseks arendamiseks riigi, kohalike omavalitsuste, ettevõtlus-, haridus- ja kolmanda sektori vahel;
 • suurendada ülikoolide ja teiste teadusasutuste vastutust ja võimalusi arendada ühiskonnale vajalikke uurimissuundi (näiteks maavarade, eriti põlevkivi uuringud).

 

KULTUUR JA SPORT. Eesmärk: Eesti rahva ja kultuuri elujõud

Selleks peame vajalikuks:

 • soodustada erakapitali kaasamist kultuuri rahastamisse ja töötada välja motiveerivad maksusoodustused kultuuri toetajatele;
 • leida lahendus vabakutseliste loomeinimeste sotsiaalsete garantiide tagamiseks;
 • lõpetada spordi erialaliitude „erakonnastamine“ ja kasutada spordisüsteemi juhtimisel rohkem valdkondade seest (treenerid, spordijuhid jt) tulevat kompetentsi.

 

INTEGRATSIOON. Eesmärk: muukeelse elanikkonna suurem sidusus Eesti ühiskonnaga

Selleks peame vajalikuks:

 • kindlustada venekeelsetele noorte haridus, mis tagab nende konkurentsivõime tööturul;
 • tagada eesti keele oskus kõigile koolilõpetajaile ja tasuta eesti keele õpe kõigile soovijatele.